Dopravné podmienky

 

CENNÍK DORUČENIA

1. KURIÉR SR (na každú adresu):

- 3,99€ pre objednávky do 50€
- ZADARMO
pre objednávky nad 50€


2. EXPRES DORUČENIE V DEŇ OBJEDNANIA (BB, ZV, DT):

OKRESY BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN (PSČ 974**, 976**, 960**) 
- 5,99€
pre objednávky do 50€
- 3,99€
pre objednávky od 50€ do 100€
- ZADARMO pre objednávky nad 100€

OKRES DETVA (PSČ 962**) 
- 3,99€
pre objednávky do 50€
- ZADARMO
pre objednávky nad 50€

 

3. VÍKENDOVÉ DORUČENIE V SOBOTU ALEBO V NEDEĽU (BB, ZV, DT):

OKRESY BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN a DETVA  (PSČ 974**, 976**, 960**, 962**) 
- 5,99€
pre objednávky do 50€
- 3,99€
pre objednávky nad 50€
- ZADARMO pre objednávky nad 100€

4. OSOBNÉ VYZDVIHNUTIE OBJEDNÁVKY V NAŠEJ PREDAJNI V DETVE:

- pondelok až piatok od 8:00 do 17:00
-
s sobotu od 9:00 do 12:00
- ZADARMO

 

5. KURIÉR ZAHRANIČIE (ČESKÁ REPUBLIKA, RAKÚSKO, POĽSKO, MAĎARSKO):

- 9,99€ pre objednávky do 100€
- 4,99€ pre objednávky od 100€ do 250€
- ZADARMO pre objednávky nad 250€

 

 

BALENIE

Vaše objednávky starostlivo a s láskou balíme do pevných darčekových prepravných krabíc. V priebehu prepravy majú kvety zabezpečený dostatok vody a vhodnú teplotu aby k obdarovanej osobe prišli v rovnakom stave v akom sme ich pripravili a odovzdávali prepravcovi. V darčekovej krabici sa nachádza venovanie, výživa pre kvety, informačná brožúra a malý darček. 

 

ĎAĽŠIE PODMIENKY:

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní. V opačnom prípade stráca nárok na reklamačné konanie. 

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a v prípade, že dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,

sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcemu miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prebraní kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

V prípade, že sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prebratia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri preberaní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prebratia. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u čerstvého tovaru v dobe dvadsiatich štyroch hodín od prebratia.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

Ďaľšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy [email protected] Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená miestne príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Vrchárska 1707/15, 962 05 Hriňová, adresa elektronickej pošty [email protected], telefón +421 940 204 555.


Slovenské KVETY
sídlo: Vrchárska 1707/15, 962 05 Hriňová
prevádzka: M.R.Štefánika 2, 962 12 Detva
tel: 0940 204 555
e-mail: [email protected]
identifikačné číslo: 53040058
IČDPH: SK1085533889
DIČ: 1085533889
predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.slovenske-kvety.sk
V Hriňovej dňa 1. januára 2022